Gallery

ギャラリー

小島悳次郎 型絵染 訪問着

【角の中の草花】

小島悳次郎

国画会会員 型絵染め