yukata Stripes ai Indigo gray grey cotton linen kondaya genbei kyoto Ikoma Nara Obi Kimono Yamaguchi

yukata Stripes ai Indigo gray grey cotton linen kondaya genbei kyoto Ikoma Nara Obi Kimono Yamaguchi