yukata Torn grid beige kuro black cotton kondaya genbei kyoto Ikoma Nara Obi Kimono Yamaguchi

yukata Torn grid beige kuro black cotton kondaya genbei kyoto Ikoma Nara Obi Kimono Yamaguchi