yukata Genka Phantom flower kuro black blue cotton linen kondaya genbei kyoto Ikoma Nara Obi Kimono Yamaguchi

yukata Genka Phantom flower kuro black blue cotton linen kondaya genbei kyoto Ikoma Nara Obi Kimono Yamaguchi