furisode zouri bag set Ikoma Nara Obi Kimono Yamaguchi

furisode zouri bag set Ikoma Nara Obi Kimono Yamaguchi